แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจำแนกตามสถานภาพการทำงาน
ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมทั้งประเทศ

   

แผนภูมิแสดงแนวโน้มสถานภาพการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา
ภาพรวมทั้งประเทศ

 
   ประกาศ
1 ธ.ค. 2564

แจ้งเปลี่ยน URL ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็น https://employ.mhesi.go.th

แจ้งเปลี่ยน URL ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็น https://employ.mhesi.go.th และยกเลิก URL www.employ.mua.go.th ตั้งแต่...

ผู้ประกาศข่าว : ยุทธนาวี ขอสุข

อ่านต่อทั้งหมด »»© 2014, Allright reserved. Terms and Condition | Privacy Policy
 1.9481     3.01MB